Definitioner & FAQ
  
 
Udgivelser & Temaer

Et Tema/Tillæg eller for magasinernes vedkommende hovedudgivelser defineres ved maksimalt at udkomme månedligt 
eller i mindre frekvens, således at et Tema/Tillæg adskiller sig entydigt fra mediets faste sektionering og indhold
 
 

Ugentlige eller 14-dages tema/tillæg medtages derfor ikke på Printguiden.dk.

Men husk at magasinernes faste hovedudgivelser på månedsbasis medtages på Printguiden.dk - uanset om der er temaer,
idet et magasin kan karakeriseres som et niche- og specialprodukt under en af Printguiden.dk"s tema-kategorier.

 
 
 
Læser- & Oplagsal

Mediernes listede læsertal som figurerer under Medieinformation, Mediesøgningen og i Kalenderen er kun de Gallup/Indeks DK"s officielle læsertal.
Er et medie ikke tilmeldt Indeks DK - medtages der ikke noget læsertal for dette medie.

Oplagstal for medierne figurerer "nedenunder" læsertallene for alle medier. Oplagstal med rødt indikerer, at der ikke forefindes et læsertal,
og at tallet derfor er et oplagstal.
 

Oplagstal er som hovedregel de Dansk Oplagskontrollerede oplagstal som figurer. Her vises tallet almindeligt som eks. 12000

Dog kan et medie som ikke er tilmeldt Dansk Oplagskontrol få medtaget et oplagstal på Printguiden.dk, hvorved der så markeres, at tallene"s kilde er "Fra mediet selv". Dette markeres i givet fald med et stort E (estimeret) efter oplagsttallet - eks. 12500 E.


Dækningsområde
 
Ved dækningsområde menes, hvilke amter et givent medie udkommer i med en given dækning.

Hvert medie tilmeldt Printguiden.dk er klassificeret med en dækning fordelt på amtsniveau.
Printguiden.dk opererer ikke med forskellige dækningsintervaller, men angiver alene om et medie har et givent amt som dækningsområde eller ej.
Kriteriet for, om et medie kan betegnes om havende et givent amt som dækningsområde er flg.:
 
Dækning =
 
                                Mediets dækningsprocent i amtet
                                                        =/> 
                           (Mediets dækningsprocent totalt / 2)
 
 
 
Dvs. et medies dækningsprocent i et givent amt må ikke afvige med mere end 50 % negativt ift. mediets generelle dækningsprocent
totalt for hele landet.

Dækningsprocenten er baseret på Gallup/Indeks-DK’s officielle kvartalslæsertal for hverdagsudgivelsen.
Denne dækningsopgørelse er alene ment som et supplement til Gallup/Indeks-DK’s mere specificerede dækningstal og opgørelser.
 
Men dækningskriteriet bevirker, at der dels meget enkelt og hurtigt kan dannes et overblik over, hvilke medier som dækker i hvilke amter eller ikke,
hvor sidstnævnte således vil afkræve et nyt tilkøbsmedie til en dækning i et område, hvor hovedmediet ikke dækker tilfredssstillende.
 
Samtidig er det Printguiden.dk’s vurdering, at dækningskriteriet udøver en vis form for ”regional retfærdighed”, ved at regionale mediers ofte
markante dækning i sit nærområde ikke sidestilles med et andet, måske mere generelt eller landsdækkende medie’s mere sporadiske dækning i
samme afgrænsede område.
 
 


FAQ"s
 
 
Hvor søger man og får overblikket over mediernes udgivelser & temaer?
 
Under Mediesøgning– klik og du kan udfylde op til 4 søgekriterier
 
 
Hvad indeholder Medieinformation?
 
Generel medie- og kontaktinformation, som ikke nødvendigvis er tema/tillægs-specifik. Vigtig medieinformation i form af annoncepriser, sektionering,
 cases, medieprofiler, læser- & oplagstal mm
., som kan nuancere medieindkøberens billede af mediet og udgøre et beslutningsgrundlag for medieplanen.

Hvilke typer udgivelser og temaer indeholdes på Printguiden.dk
 
Temaudgivelserne må maksimalt udkomme med en månedlig frekvens, således det ikke kan forveksles med den faste sektionering og indhold

Er de angivne læsertal for den aktuelle sektion ?
 
De angivne læsertal er Gallup/Indeks DK’s officielle hovedlæsertal – ikke specifikt for hverken det konkrete tillæg eller evt. relaterede sektion.

Gallup offentliggør ikke officielle sektionslæsertal endsige systemastiske læsermålinger for ad hoc specialtillæg og temaer.

Kræves der abonnement for at anvende Printguiden.dk?

 
 

Nej – det er gratis for alle brugere at anvende Printguiden.dk

 
Afholder Printguiden.dk konkurrencer – og kan man deltage?
 
 

Printguiden.dk har en løbende månedskonkurrence med skiftende hovedpræmier og præmiesponsorer.
Alle kan deltage.

 

Hvor udkommer Printguiden.dk’s Nyhedsbrev – og hvad indeholder det?

 
Nyhedsbrevet; Printguiden Update udkommer månedligt

 

 


Mediepartneraftale - Forretningsbetingelser